100% од сликите кои се наоѓаат во апликацијата и галеријата се од наши лифтови. Забрането е нивно користење без наше одобрение.